لوگو و هویت بصری گروه باران

گروه باران مجموعه‌ای هلدینگی است که از چند شرکت تشکیل شده است.
در این سند، هویت بصری هلدینگ باران و شرکت‌های زیرمجموعهٔ زنجیرهٔ ارزش گروه باران را مرور می‌کنیم.

مستندات

اسناد هویت بصری گروه باران